:: ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ : รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้คำปรึกษา/รับเรื่องปัญหาความต้องการ ข้อเสนอแนะ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ศูนย์บริการร่วม

.:: ภาพข่าวกิจกรรม ::.
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่และคณะทำงานฝ่ายตรวจสอบฉลากสินค้าลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ
ฉลากสินค้าร้านจำหน่ายอุปกรณ์มือถือ รถยนต์ใช้แล้ว
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่ (สคบ.) เข้าร่วมโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ จังหวัดแพร่ 
สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่ ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ และคณะทำงานฝ่ายตรวจสอบฉลากสินค้า
ที่ควบคุมฉลากลงพื้นที่ตรวจสอบแนะนำและติดตามสอดส่องพฤติการณ์ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ จังหวัดแพร่ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ จังหวัดแพร่ประจำเดือน มิถุนายน 2562
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบเกียรติบัตรให้แก่พลเมืองดี จังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ.2562
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ จังหวัดแพร่ประจำเดือน มีนาคม 2562
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ปฏิบัติภารกิจ ศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้าเพื่อรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
กรณีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบริเวณริมทางหลวงหมายเลข 103
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ จังหวัดแพร่ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดีจังหวัดแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ จังหวัดแพร่ประจำเดือน มกราคม 2562
สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่ ร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคในการตรวจสอบกำกับดูแลการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่จัดงานฤดูหนาวจังหวัดแพร่ ประจำปี 2562
สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่ ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่าย
กระเช้าของขวัญปีใหม่ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ
จังหวัดแพร่
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนกรณีขอพระราชทาน ความช่วยเหลือแหล่งน้ำ(อ่างเก็บน้ำ)
ในพื้นที่จังหวัดแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องใน"วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล"
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ออกให้บริการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ณ กาดสามวัย อำเภอเมืองแพร่
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ร่วมตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายดอกไม้เพลิงในเทศกาลลอยกระทง
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.)ประจำจังหวัดแพร่เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
เสริมสร้างพลังประชารัฐ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประชุมการตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ และ สคบ.เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐจังหวัดแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2562
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากโครงการซ่อมถนนบริเวณเขตก่อสร้างทางหลวงสาย 101 ช่วงร่องกาศ-ดอนมูล
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนการดำเนินงาน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่สคบ.แพร่ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐจังหวัดแพร่
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่ ประชุมหารือ การกำหนดมาตรฐานการเปรียบเทียบปรับ กับร้านค้า
ที่กระทำผิดตามกฏหมาย สคบ.
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานประชุมพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่แลง
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ จัดรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่เนื่องจากครบรอบ 4 ปี การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และ คณะทำงานฝ่ายตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก ลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าสังฆทาน
และชุดไทยธรรม
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงการขอพระราชทานอาคารควบคุมน้ำและระบบส่งน้ำ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ร่วมกับ สคบ.แพร่ เข้าร่วมกิจกรรม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เสริมสร้างพลังประชารัฐจังหวัดแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ร่วมกับ สคบ.แพร่ เข้าร่วมกิจกรรม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เสริมสร้างพลังประชารัฐจังหวัดแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ร่วมกับ สคบ.แพร่ เข้าร่วมกิจกรรม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เสริมสร้างพลังประชารัฐจังหวัดแพร่
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ร่วมสังเกตุการณ์การประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการก่อสร้างอ่างแม่แลง
รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีชาวบ้านปางมะโอได้รับความเดือดร้อน
จากแนวเขตป่าไม้กับเขตปฏิรูปที่ดินที่ทับซ้อนกัน
ตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีมีผู้ไม่ประสงค์ออกนามแจ้งเบาะแสการกระทำผิดลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่ อ.ร้องกวาง จ.แพร่
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ร่วมกับสคบ.แพร่ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐจังหวัดแพร่
สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ฯลฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบ
การจำหน่ายเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ได้ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ ตลาดประชารัฐ ประจำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2560
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ
ตลาดประชารัฐสู่การปฏิบัติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตรวจสอบ ตามโครงการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายดอกไม้เพลิงในเทศกาลลอยกระทง
ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินทางมาตรวจราชการ ณ จังหวัดแพร่
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่ มอบหมายให้จัดเจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบราคาชุดไว้ทุกข์ในเขตเทศบาลเมืองแพร่
นายมาโนช โพธิ์เนียม (นิติกรชำนาญการ)เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ เผยแพร่ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่และเจ้าหน้าที่ สคบ.แพร่ ร่วมสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
ในงานฤดูหนาวจังหวัดแพร่และงานมหกรรมของดีเมืองแพร่ ประจำปี 2559
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงานฤดูหนาวจังหวัดแพร่ และงานมหกรรมของดีเมืองแพร่ ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารกับประชาชน
ในโครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น "หมู่บ้าน ชุมชน คนเมืองแพร่"
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุม
จดหมายเหต ศาลากลางจังหวัดแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ จัดประชุม คณะทำงานติดตามเรื่องร้องเรียนของศูนย์ ดำรงธรรมจังหวัด ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558
วันพุธที่ 30 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ ชั้น 2
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ จัดประชุมคณะทำงานติดตามเรื่องร้องเรียนของศูนย์ ดำรงธรรมจังหวัด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ ชั้น 2
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ จัดประชุมคณะทำงานติดตามเรื่องร้องเรียนของศูนย์ ดำรงธรรมจังหวัด ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558
วันพุธ ที่ 29 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ ชั้น 2
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ จัดประชุมคณะทำงานติดตามเรื่องร้องเรียนของศูนย์ ดำรงธรรมจังหวัด ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558
วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ ชั้น 2
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ จัดประชุมคณะทำงานติดตามเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558
วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ ชั้น 2
จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com