::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

คณะทำงานฝ่ายตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลากได้ร่วมประชุม
และลงพื้นที่ตรวจโครงการตรวจสอบชุดเครื่องสังฆทานและชุดไทยธรรมในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
 

                              วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะทำงานฝ่ายตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลากได้ร่วมประชุม
และลงพื้นที่ตรวจโครงการตรวจสอบชุดเครื่องสังฆทานและชุดไทยธรรมในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยได้แนะนำผู้ประกอบธุรกิจที่
จำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมในเขตพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
ฉบับที่ ๓ (พศ.๒๕๕๐) ให้ชุดสังฆทาน และชุดไทยธรรมเป็นสินค้าควบคุมฉลาก


จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com