::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

.:: ภาพข่าวกิจกรรม ::.
   

                   เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ จัดประชุมคณะทำงานติดตามเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
แพร่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 โดยมี พ.อ.ชินทัศ หมวกละมัย ประธานคณะทำงานติดตามเรื่องร้อนเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ เป็นประธาน
ในการประชุม ในการประชุมได้มีการหารือแก้ไขยุติเรื่องร้องเรียน

จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com