::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

.:: ภาพข่าวกิจกรรม ::.
 
                   เมื่อวันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2558 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ จัดประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ ชั้น 2
โดยมี พ.อ.ชินทัศ หมวกละมัย ประธานคณะทำงานติดตามเรื่องร้อนเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม
ในการประชุมครั้งนี้ได้มีเรื่องร้องเรียนที่เสนอที่ประชุมพิจารณายุติเรื่อง

จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com