::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

 

                เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินทางมาตรวจราชการ
ที่จังหวัดแพร่ โดยได้ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดแพร่ ตำบลเหมืองหม้อ และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ ตำบลแม่หล่าย
รวมทั้งได้กรุณา มาเยี่ยมการปฏิบัติงาน ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่

จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com