::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ร่วมสังเกตุการณ์การประชุมชี้แจง
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการก่อสร้างอ่างแม่แลง
 

                    เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ร่วมสังเกตุการณ์การประชุมชี้แจง
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการก่อสร้างอ่างแม่แลง ของสำนักงานโครงการชลประทานที่ 4 (กำแพงเพชร) ร่วมกับ
กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดแพร่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดต้าแป้น หมู่ที่ 10 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
โดยเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการก่อสร้าง การเวนคืน การจัดสรรที่ดิน และการชดเชยความเสียหาย
ให้ประชาชนที่อยู่ในเขตน้ำท่วม มีราษฎร หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 10 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ประมาณ 80 คน ร่วมรับฟัง
เหตุการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้าง

จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com