::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และ คณะทำงานฝ่ายตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าสังฆทาน และชุดไทยธรรม
 

               เมื่อวันที่​ 24 กรกฎาคม 2561 คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดแพร่ ร่วมกับคณะทำงานฝ่ายตรวจสอบฉลากสินค้า
ที่ควบคุมฉลาก ประกอบด้วย สำนักงานอุตสาหกรรมจังงหวัดแพร่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ และสำนักงานช่างตวงวัด เขต 1-3 แพร่ และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าสังฆทาน และชุดไทยธรรม ตามประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 23​ พ.ศ.2550 เรื่อง ให้ชุดสังฆทาน
และชุดไทยธรรม เป็นสินค้าควบคุมฉลาก โดยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ ณ​ ร้านจำหน่ายชุดสังฆทานฯ ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ผลการตรวจสอบ
พบว่าสินค้าส่วนใหญ่​ได้มาตรฐาน​ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากฯซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี ทั้งนี้
ได้มอบประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 23 พ.ศ. 2550 และตัวอย่างการจัดทำฉลากที่ถูกต้องพร้อมทั้งบทกำหนดโทษ
ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ

จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com