::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ จัดรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่
เนื่องจากครบรอบ 4 ปี การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม

               วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 06.10 - 07.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้จัดรายการทาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ คลื่นความถี่ 91 MHz ในการนี้ได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงาน
ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ เนื่องจากครบรอบ 4 ปี การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฏาคม 2557 สามารถรับฟัง ย้อนหลัง ได้ที่นี่

จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com