::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานประชุมพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง
อ่างเก็บน้ำแม่แลง
 

               เมื่อวันที่​ 27 สิงหาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานประชุมพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง
อ่างเก็บน้ำแม่แลง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการและหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
ประกอบด้วย โครงการชลประทานแพร่ , สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 , สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดแพร่ , สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) , สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ , กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย
จังหวัดแพร่ , อำเภอลอง และสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดแพร่

จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com