::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่ ประชุมหารือ การกำหนดมาตรฐาน
การเปรียบเทียบปรับ กับร้านค้าที่กระทำผิดตามกฏหมาย สคบ.
 

               เมื่อวันที่​ 18 กันยายน 2561 คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่ ประชุมหารือ การกำหนดมาตรฐาน
การเปรียบเทียบปรับ กับร้านค้าที่กระทำผิดตามกฏหมาย สคบ. , การตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจ เช่น การตรวจสอบกระเข้าปีใหม่
ปีนฉัดน้ำ เครื่องสังฆทาน ดอกไม้เพลิง และอื่นๆ ส่วนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์งาน สคบ. มีทั้งหมด 32 เรื่อง ยุติไปแล้ว 30 เรื่อง
อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 เริ่อง และที่ประชุม มีมติ เปรียบเทียบปรับผู้ทำผิดตาม กฏหมาย สคบ. ตั้งแต่ 5000 บาท ขึ้นไป โดยมี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ,ตำรวจภูธร,หัวหน้าสำนักงานจังหวัด,พาณิชย์จังหวัดและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com