::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่สคบ.แพร่ได้เข้าร่วมโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐจังหวัดแพร่
 

                       เมื่อวันที่ วันที่ 25 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่สคบ.แพร่ได้เข้าร่วมโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วัดแม่ปาน ม.2 ต.แม่ปาน อ.ลอง โดยใน
กิจกรรมครั้งนี้ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย พร้อมทั้งแจกเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com