::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียน
การดำเนินงาน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดแพร่
 

                       เมื่อวันที่ วันที่ 27 กันยายน 2561 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียน
การดำเนินงาน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดแพร่ ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านแม่ป้าก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น
จังหวัดแพร่ โดยมีท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตแพร่ เจ้าหน้าที่สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรจังหวัดแพร่ และหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนในฐานะคณะกรรมการร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงข้างต้น


จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com