::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่(สคบ.)
เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐจังหวัดแพร่
 

                       เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่
(สคบ.) ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 ในเดือน
ตุลาคม 2561 ณ วัดช่วงชมพู หมู่ที่ 5 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่
                       ทั้งนี้ กิจกรรมที่นำเข้าร่วมโครงการฯ เป็นกิจกรรมที่ประชาชนได้มีส่วนร่วม สร้างความรู้ความเข้าใจ และสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ได้จัดบู๊ทให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย เล่นเกมพร้อมทั้ง
แจกเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และมีกิจกรรมชิงรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย


จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com