::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประชุมการตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
 

                       เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย(นายกมล เชียงวงค์) ประชุมการตรวจติดตามการ
ดำเนินงานตามนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย โดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่ ,ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดแพร่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม จดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com