::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่
เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ จังหวัดแพร่
 

                       เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่
(สคบ.)ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 ในเดือน
พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
                       ทั้งนี้ กิจกรรมที่นำเข้าร่วมโครงการฯ เป็นกิจกรรมที่ประชาชนได้มีส่วนร่วม สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไป
ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ได้จัดบู๊ทให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย เล่นเกมพร้อมทั้งแจกเอกสาร
แผ่นพับประชาสัมพันธ์และมีกิจกรรมชิงรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย


จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com