::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ร่วมตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายดอกไม้เพลิงในเทศกาลลอยกระทง
 

                       เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 คณะทำงานฝ่ายตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลากประจำจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามโครงการตรวจสอบ
ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายดอกไม้เพลิงในเทศกาลลอยกระทง คณะทำงานฝ่ายตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลากและเจ้าหน้าที่สืบสวน
สอบสวนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดแพร่ได้ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการ
ออกตรวจผู้ประกอบธุจกิจจำหน่ายดอกไม้เพลิงในเทศกาลลอยกระทงในจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุม AEC ศาลากลางจังหวัดแพร่ ชั้น 3
และออกตรวจผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายดอกไม้เพลิงในเทศกาลลอยกระทงในจังหวัดแพร่ โดยมี นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดแพร่ ร่วมตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำนวน 3 ร้าน ได้แก่ 1.ร้านแพร่ซุปเปอร์ 2.ร้านขายของชำนางถาลัด สิบมาลา และ 3.ร้านเจี๊ยบ
เทเลโฟน
                         จากการตรวจสอบพบว่ามีการจำหน่ายดอกไม้เพลิง แต่ดอกไม้เพลิงส่วนใหญ่รับมาจากผู้ผลิตโดยตรง มีฉลากปิดไว้บน
ตัวสินค้า และมีข้อความระบุครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ สคบ.แพร่ ได้มอบ สำเนาประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
ฉบับที่ 36 (พ.ศ.2556) เรื่อง ให้ดอกไม้เพลิงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากและบทกำหนดโทษของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมทั้ง
ตัวอย่างการจัดทำฉลากดอกไม้เพลิงที่ถูกต้องให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ


จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com