::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กรณีขอพระราชทาน
ความช่วยเหลือแหล่งน้ำ (อ่างเก็บน้ำ) ในพื้นที่จังหวัดแพร่
 

                  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่(นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์) เป็นประธานการประชุมการดำเนินงาน
เรื่องร้องเรียนกรณีขอพระราชทาน ความช่วยเหลือแหล่งน้ำ (อ่างเก็บน้ำ) ในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
(นายโชคดี อมรวัฒน์) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม จดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่


จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com