::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่ ร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคในการตรวจสอบกำกับดูแลการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่จัดงานฤดูหนาวจังหวัดแพร่ ประจำปี 2562
 

                  วันที่ 7 มกราคม 2562 สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่ ร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคในการตรวจสอบกำกับดูแลการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่จัดงานฤดูหนาวจังหวัดแพร่ ประจำปี 2562 โดยตรวจสอบกำกับดูแล
การจำหน่ายสินค้าการติดป้ายแสดงราคา ความสะอาดและสุขอนามัยของร้านค้า เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้เอาเปรียบผู้บริโภค
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS กอเปา ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่


จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com