::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
กองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดีจังหวัดแพร่
 

                  วันที่ 31 มกราคม 2562 นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุน
ส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดีจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่


จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com