::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ จังหวัดแพร่ประจำเดือน มีนาคม 2562
 

                  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประจำจังหวัดแพร่ (สคบ.) ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ครั้งที่ 6 ในเดือนมีนาคม 2562 ณ โรงเรียนแม่คำมี(รัตนปัญญา) ม.4 ต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ ทั้งนี้ กิจกรรมที่นำเข้าร่วม
โครงการฯ เป็นกิจกรรมที่ประชาชนได้มีส่วนรวม สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ได้จัดบู๊ทให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย พร้อมทั้งแจกเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์


จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com