::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบเกียรติบัตรให้แก่พลเมืองดีจังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ.2562
 

                  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่พลเมืองดีจังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ.2562
จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางอุบลวรรณ เทพสาธร และนางสาวแสงดาว วงศ์งาม พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคคลกระทำความดี จำนวน 1 ราย
คือนายทองคำ เชื้ออ้วน


จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com