::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

 

                  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่ (สคบ.)
ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 9 ในเดือนมิถุนายน 2562
ณ โรงเรียนบ้านสลก ม.8 บ้านค้างคำแสน ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่ ทั้งนี้ กิจกรรมที่นำเข้าร่วมโครงการฯ เป็นกิจกรรมที่ประชาชนได้มี
ส่วนรวม สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ได้จัดบู๊ท
ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย พร้อมทั้งแจกเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์


จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com