::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่ (สคบ.)
เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ จังหวัดแพร่
 

                วันนี้ (วันที่ 4 กรกฎาคม 2562) เวลา 08.00 – 12.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประจำจังหวัดแพร่ (สคบ.) ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ครั้งที่ 10 ในเดือนกรกฎาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง หมู่ที่ 9 บ้านเวียงทองใหม่ ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่
ทั้งนี้ กิจกรรมที่นำเข้าร่วมโครงการฯ เป็นกิจกรรมที่ประชาชนได้มีส่วนรวม สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์
ในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ได้จัดบู๊ทให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย พร้อมทั้งแจกเอกสารแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์


จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com