::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่ ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ และคณะทำงานฝ่ายตรวจสอบฉลากสินค้า
ที่ควบคุมฉลากลงพื้นที่ตรวจสอบแนะนำและติดตามสอดส่องพฤติการณ์ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม
 

            เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่ ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
และคณะทำงานฝ่ายตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก ลงพื้นที่ตรวจสอบแนะนำและติดตามสอดส่องพฤติการณ์ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่าย
ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2550) เรื่องให้ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม
เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ลงวันที่ 5 มกราคม 2550 ณ ร้านค้าปลีกที่จำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่ จากการตรวจสอบผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำในเรื่องคุณภาพของสินค้า ซึ่งต้องหมั่น
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าอย่างสม่ำเสมอ จัดทำฉลากสินค้าให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้และให้มีความชัดเจนและแสดงรายละเอียดสินค้า
ที่ถูกต้องตามประกาศข้างต้น เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการเลือกซื้อสินค้าให้แก่ผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม


จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com