::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่ (สคบ.) 
เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ จังหวัดแพร่ 
 

            เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่ (สคบ.)
ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 11 ใน เดือน กรกฎาคม
2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง หมู่ที่ 5 บ้านบุญภาค ตำบลแม่ยางร้อง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ทั้งนี้ กิจกรรมที่นำเข้า
ร่วมโครงการฯ เป็นกิจกรรมที่ประชาชนได้มีส่วนรวม สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ได้จัดบู๊ทให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย พร้อมทั้งแจกเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์


จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com