::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่และคณะทำงานฝ่ายตรวจสอบฉลากสินค้า
ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบฉลากสินค้าร้านจำหน่ายอุปกรณ์มือถือ รถยนต์ใช้แล้ว
 

           วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ และคณะทำงานฝ่ายตรวจสอบ
ฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลากจังหวัดแพร่ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบฉลากสินค้าร้านจำหน่ายอุปกรณ์มือถือ รถยนต์ใช้แล้ว และสินค้าอื่นตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม
จากการซื้อสินค้าและเป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด จากการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการจัดทำฉลากสินค้าถูกต้องตามกฎหมาย


จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com