::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่ (สคบ.) ร่วมกับคณะทำงานฝ่ายตรวจสอบฉลากสินค้า
ที่ควบคุมฉลากประจำจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำผู้ประกอบธุรกิจที่จำหน่ายดอกไม้เพลิงช่วงเทศกาลวันลอยกระทง
 

                             วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สคบ.จังหวัดแพร่ ร่วมกับคณะทำงานฝ่ายตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ประจำจังหวัดแพร่ ประกอบด้วย ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
และสำนักงานอุตสาหกรรรมจังหวัดแพร่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ สำนักงานประชาสำพันธ์จังหวัดแพร่ สำนักงานบังคับคดี
จังหวัดแพร่ สำนักงานพระพุธศาสนาจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ออกสุ่มตรวจสอบให้คำแนะนำ เฝ้าระวังป้องปรามและขอความร่วมมือผู้ประกอบ
ธุรกิจที่จำหน่ายดอกไม้เพลิงช่วงเทศกาลวันลอยกระทงในพื้นที่จังหวัดแพร่ ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 36(พ.ศ. 2556)
เรื่อง ให้ดอกไม้เพลิงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก จำนวน 5 แห่ง ปรากฏว่า ได้แนะนำและขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบธุรกิจ
แสดงฉลากดอกไม้เพลิงให้ครบถ้วนตามประกาศฯ ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี


จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com