::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ณ ประตูเมือง ทั้ง 4 ประตู
 

               ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากรณี การปรับปรุงถนนประตูเมือง ทั้ง 4 ประตูจากการที่จังหวัดแพร่ได้ดำเนินการพัฒนาประตู
เข้าเมือง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าได้ผ่านเข้าเมืองแพร่ซึ่งเป็นเมืองเก่าชั้นใน โดยมีการดำเนินการก่อสร้างทั้งบริเวณประตูชัย ประตูใหม่
ประตูศรีชุม และประตูมาร ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง จังหวัดแพร่ได้รับเรื่องร้องเรียน

              เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 กรณีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เนื่องจากถนนที่ก่อสร้างมีสภาพพื้นลื่น ผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์ประสบ
อุบัติเหตุบ่อยหลังจากจังหวัดแพร่ได้รับเรื่องร้องเรียน นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิด
อุบัติเหตุทันที ณ ประตูเมืองทั้ง 4 ประตู โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมตรวจสอบพื้นที่ ได้แก่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่ รองนายก
เทศมนตรีเมืองแพร่ รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ (ด้านจราจร) ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เข้าร่วมตรวจสอบ และผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้มีข้อสั่งการ ดังนี้ บริเวณประตูมาร ประตูชัย และประตูใหม่ ให้สำนักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดแพร่ ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงคอนกรีตพิมพ์ลาย ให้ไม่มีความลื่น เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การจราจรในบริเวณดังกล่าว
ให้มีการตีเส้น แบ่งช่องทางจราจรและมีเครื่องหมายจราจรที่ชัดเจน และให้เทศบาลเมืองแพร่นำแท่งแบริเออร์ หรือต้นไม้มาวางเป็นวงเวียน
พร้อมให้แสดงสัญลักษณ์วงเวียนให้ชัดเจนส่วนบริเวณประตูศรีชุมและทางเลี่ยง ให้ตำรวจภูธรเมืองแพร่ ดำเนินการจัดระเบียบเส้นทาง
การสัญจร ทางเลี่ยงประตูศรีชุมให้เป็นทางเดินรถทางเดียวเนื่องจากเส้นทางเลี่ยงมีความลาดชันอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย และให้ติดไฟส่องสว่าง
ทางเลี่ยงประตูศรีชุมตลอดเส้นทาง เนื่องจากเส้นทางลูกรังขรุขระ และมืดในเวลากลางคืน เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรตลอดจนเร่งรัดให้
ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งผู้รับจ้างแจ้งว่า จะเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน

                ต่อมาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้สั่งการเร่งรัดให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่
ดำเนินการโดยด่วน โดยให้ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขพื้นผิวคอนกรีตพิมพ์ลายที่ฉาบพ่นสีอะคริลิกมันวาวไม่ให้มีความลื่น เพื่อลดการเกิด
อุบัติเหตุโดยพิจารณาวัสดุที่ได้มาตรฐานทางวิศวกรรมมาดำเนินการ และการปรับปรุงดังกล่าวต้องไม่ทำให้ความสวยงามคงทนลดลง ทั้งนี้
หากมีการประชุมหารือเพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง ช่างผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างมีมติ ให้ดำเนินการ
อย่างไร ก่อนดำเนินการให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

                และเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้ มีหนังสือเร่งรัดให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่
ดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ หากดำเนินการแก้ไขไม่แล้วเสร็จหรือมีปัญหาอุปสรรคใดให้ชี้แจงสาเหตุให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
ทราบโดยเร็ว เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก้ไขให้กับประชาชนต่อไป


จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com