::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าแผงลอย บริเวณตลาดประตูชัย เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
 

               เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าแผงลอย บริเวณตลาดประตูชัย ประมาณ 70 คน เข้าพบ
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ (นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์) เพื่อขอรับทราบความชัดเจนในประเด็น ดังนี้
               1) การดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กำแพงเมืองแพร่ จะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อใดหากดำเนินการแล้วเสร็จ
ผู้ประกอบการฯ สามารถกลับมาขายของที่เดิมได้หรือไม่
               2) การจัดงานเฉลิมฉลองเมืองเก่าแพร่ ครบรอบ 1191 ปี จะมีการปิดถนนบริเวณประตูชัยไม่ให้มีการขายของจริงหรือไม่
               ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ สำนักงานธนารักษ์
พื้นที่แพร่ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ เทศบาลเมืองแพร่ และสำนักงานจังหวัดแพร่ ชี้แจงข้อซักถามของกลุ่มผู้ประกอบการฯ ดังนี้
              ประเด็นแรก สำนักงานโยธาธิการฯ แจ้งว่า การดำเนินโครงการจะแล้วเสร็จภายใน เดือน พฤศจิกายน 2562
              ประเด็นที่สอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งว่า ผู้ประกอบการฯ ยังคงสามารถขายของได้ตามเดิม ไม่มีการห้ามขาย หรือปิดถนน
ในระหว่างการจัดงานเฉลิมฉลองเมืองเก่าแพร่ฯ แต่อย่างใด เพียงแต่ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบพื้นที่ให้เรียบร้อย และขอความ
ร่วมมือให้ผู้ประกอบการฯ รักษาความสะอาดทั้งอาหารและสถานที่และในระหว่างการจัดงานขอไม่ให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หรือมีการพนันโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ กลุ่มผู้ประกอบการมีความพอใจ


จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com