::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่สำรวจอ่างเก็บน้ำ ที่มีปริมาณน้ำน้อย ในพื้นที่จังหวัดแพร่
 

                เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัตแพร่ พร้อม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัตแพร่ ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่
ผู้แทนเกษตรจังหวัดแพร่ ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่ ผู้แทนประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่ นายอำภอวังชิ้น ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจอ่างเก็บน้ำ ที่มีปริมาณน้ำน้อย ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ดังนี้ 1) อ่างเก็บน้ำห้วยปะยาง หมู่ที่ 1 ตำบลสรอย อำเกอวังชิ้น
       2) อ่างเก็บน้ำห้วยแม่อาง หมู่ที่ 6 ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น
       3) อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สรอย หมู่ที่ 6 ตำบสรอย อำเกอวังชื้น


จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com