::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ปลูกข้าวประสบปัญหาภัยแล้ง
 

                         เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่ ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่
ผู้แทนโครงการชลประทานแพร่ นายอำเภอวังชิ้น เกษตรอำเภอวังชิ้น ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอำเภอวังชิ้น
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ปลูกข้าวประสบปัญหาภัยแล้งข้าวแห้งตาย หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 10
ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ จำนวน 75 ราย พื้นที่ 187 ไร่


จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com