::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
เนื่องด้วยผู้บริหารระดับสูงกำหนดเดินทางไปตรวจราชการเพื่อติดตามงานนโยบายรัฐบายและ
พบปะประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดน่าน
 

                         วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุม
วีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เนื่องด้วยผู้บริหารระดับสูงกำหนดเดินทางไปตรวจราชการเพื่อติดตามงานนโยบายรัฐบายและ
พบปะประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดย มีปลัดจังหวัดแพร่
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ อุตสาหกรรม
จังหวัดแพร่ นายอำเภอเมืองแพร่ นายอำเภอเด่นชัย นายอำเภอสูงเม่น นายอำเภอลอง นายอำเภอสอง นายอำเภอร้องกวาง นายอำเภอวังชิ้น
นายอำเภอหนองม่วงไข่ หัวหน้าสันติบาลจังหวัดแพร่ และผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุม


จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com