::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากเกษตรกร ที่ประสบปัญหาภัยแล้งและปัญหาฝนทิ้งช่วง
 

                         เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คือ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดแพร่ โครงการชลประทานแพร่ อำเภอร้องกวาง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ฯลฯ ลงพื้นที่
ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านแม่ยางกาด ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากเกษตรกร
ที่ประสบปัญหาภัยแล้งและปัญหาฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ทำให้เกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 2, 5, 7 และ 9 ประสบปัญหาภัยแล้งจากการ
ขาดแคลนน้ำ โครงการชลประทานแพร่ชี้แจงว่า สถานการณ์น้ำในขณะนี้เหลือน้ำจากฝายแม่ยมที่ไหลเข้าคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายของ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยมเพียง 0.5 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ทำให้เครื่องสูบน้ำไม่สามารถสูบมาช่วยเหลือได้ จึงต้องหาแหล่งน้ำอื่น
มาช่วยเหลือแทน อย่างไรก็ตาม จังหวัดจะหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะแหล่งน้ำที่จะสามารถผันมาช่วยพื้นที่ หรือน้ำจากใต้ดิน
ให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ในการนี้ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 พร้อมด้วยชาวบ้านและเกษตรกร ประมาณ 60 คน ได้ยื่นหนังสือต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป


จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com