::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค
 

                         เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดแพร่ อำเภอวังชิ้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน บ้านดงยางอาข่า หมู่ที่ 7 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เนื่องจากขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค จากการตรวจสอบ
เบื้องต้น พบว่าระบบสูบและส่งน้ำชำรุดใช้งานไม่ได้ เพื่อเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
ได้สั่งการ ดังนี้
1. ให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน เร่งรัดดำเนินการซ่อมแซมระบบสูบและส่งน้ำให้ใช้งานได้ปกติ พร้อมทั้งดูแลประชาชนให้มีน้ำกินน้ำใช้
2. ให้ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ประสานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลภาค 1 ลำปาง
เร่งรัดตรวจสอบ และพัฒนาบ่อบาดาลให้สามารถใช้การได้ปกติ
3. ให้พลังงานจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่สำรวจระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ เพื่อใช้ในการสูบและส่งน้ำอุปโภคและบริโภคดังกล่าว


จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com