::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ กรณีเกษตรกร ได้รับความเดือดร้อนจากขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร
 

                                 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย
หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอร้องกวาง นายอำเภอสอง และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ กรณีเกษตรกร ได้รับ
ความเดือดร้อนจากขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ในการนี้
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้สั่งการให้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม นายอำเภอสอง และผู้นำท้องที่ สร้างการรับรู้และทำความเข้าใจ
ให้กับเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่อำเภอสอง เพื่อมีการบริหารจัดน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ


จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com