::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลไทรย้อย ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค
 

                        วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.30 น. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย
หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเด่นชัย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลไทรย้อย
ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค เนื่องจากระบบส่งน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้น้ำของประชาชน ณ ห้วยปากไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลไทรย้อย
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ในการนี้ผู้ว่าราชการแพร่ได้มีข้อสั่งการให้ผู้แทนสำนักงานชลประทานแพร่ หารือในการขออนุญาต ในการ
ใช้พื้นที่ป่า เพื่อการขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป


จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com