::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาการชี้แจงรายละเอียด
การสมัครเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563
 

                     วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุม
เพื่อพิจารณาการชี้แจงรายละเอียดการสมัครเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ ขนส่งจังหวัด
แพร่ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถภาค 3 ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาแพร่ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ จำนวน 7 ท่าน คือ ว่าที่ร้อยตรี ภาคิน ชมพูพันธ์, นายเจษฎา แก้วศล, นายตุ้ย รัตนกันทา, นางสุภาภรณ์
ธีรกุล, นางมยุรี โล่นิมิต, นางศรีไว ธรรมใจ, นายสะอาด จิตเสงี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุม


จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com