::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
 

              วันนี้ (วันที่ 12 มีนาคม 2563) เวลา 09.30 น. นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุม
เรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ กรณี การร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐของเทศบาลเมืองแพร่ โดยมีท้องถิ่นจังหวัด
แพร่,นายกเทศมนตรีเมืองแพร่, ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด, นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานศูนย์
ดำรงธรรมจังหวัด, นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2
ศาลากลางจังหวัดแพร่


จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com