::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

ชุดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่/ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่
ตรวจสอบการลักลอบแปรรูปไม้สักโดยไม่ได้ขออนุญาต
 

            วันที่ 12 เมษายน 2563 เวลาประมาณ 10.00 น. ชุดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่/ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่
นำโดยนายหมวดเอกพนม สมนึก ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดแพร่, สมาชิก อส.ร้อย.บก.บร.บก.อส.จ.แพร่, เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ตชด.32 (พะเยา),
เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 3 ภาคเหนือ, เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมป่าไม้, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วังชิ้น, เจ้าหน้าที่ป่าไม้
หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ พร.15 (แม่สรอย),เจ้าหน้าที่สวนป่าแม่สรอย, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 ตำบลแม่พุง ตรวจสอบการลักลอบแปรรูปไม้สัก
โดยไม่ได้ขออนุญาต บริเวณหลังบ้านเลขที่ XXX หมู่ที่ 14 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่


จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com