::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

ชุดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่/ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่ ตรวจสอบการกระทำผิดในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่
 

            วันที่ 16 เมษายน 2563 ชุดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่/ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่ นำโดยนายหมวดเอกพนม
สมนึก ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดแพร่, สมาชิก อส.ร้อย.บก.บร.บก.อส.จ.แพร่/สมาชิก อส.อ.เมืองแพร่ บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกัน
และปราบปรามภาคเหนือ, เจ้าหน้าที่ป่าไม้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่, เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่ 3
สาขาแพร่, ศปป.3 ภาคเหนือ, เจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ พร.9 (ช่อแฮ), เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ตชด.32 (พะเยา),
เจ้าหน้าที่ตำรวจ ศปทส.ภ.จว.แพร่ ตรวจสอบการกระทำผิดในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com