::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

 

                              วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่ ร่วมกับ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่และคณะทำงานฝ่ายตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลากจังหวัดแพร่ได้ร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบ
ธุรกิจจำหน่ายดอกไม้เพลิง ณ อำเภอเมืองแพร่ โดยให้คำแนะนำให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2556)
เรื่อง ให้ดอกไม้เพลิงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี


จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com