::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

 

                          เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดแพร่ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ (นายวิเชียร อนุสาสนนันท์) เป็นประธานการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณี
วัดแม่แคม ร้องเรียนต้นไม้ของวัดหายไปจากกรณีผู้รับจ้างของกรมชลประทานได้เข้ามาแผ้วถางพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง
อ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยการประชุมวันนี้มีผู้แทนของเจ้าอาวาสวัดแม่แคม เจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ ผู้แทน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ ผู้อำนวยการสำนักงาน ก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางที่ ๔ กรมชลประทาน หัวหน้า
สำนักงานจังหวัดแพร่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมประมาณ 30 คน เข้าร่วมการประชุม โดยสรุปในการ
หารือผู้ร้องยินดียุติเรื่องร้องเรียนโดยขอให้สำนักก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 เร่งรัดดำเนินการนจ่ายค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สิน
ที่ยังค้างอยู่ให้กับชาวบ้านในส่วนของประเด็นที่ดินและทรัพย์สินของวัดแม่แคมขอให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่มีหนังสือแจ้งหน่วยงาน
ที่กำกับดูแลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเข้ามาตรวจสอบและกระบวนการผาติกรรมเพื่อชดเชยที่ดินและทรัพย์สินของวัดแม่แคม
ก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com