:: ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ : รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้คำปรึกษา/รับเรื่องปัญหาความต้องการ ข้อเสนอแนะ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ศูนย์บริการร่วม
.:: เมนูหลัก :
  หน้าหลัก  
รายชื่อหัวหน้าส่วนราชการ
คำสั่ง คสช.
ภาพข่าวกิจกรรม
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ผังโครงสร้างศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดแพร่
 
ช่องทางการติดต่อ
ขั้นตอนการรับเรื่อง
ผลการดำเนินงาน ศูนย์ดำรงธรรม
ประจำวัน
โทรศัพท์สายด่วน
 

ช่องทางการร้องทุกข์/ร้องเรียน
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
สำนักนายกรัฐมนตรี
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น (อปท.)
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต
ประพฤติมิชอบ
 

 

 
.:: ภาพข่าวกิจกรรม ::.
  .
         คณะทำงานฝ่ายตรวจสอบฉลากสินค้า
ที่ควบคุมฉลากได้ร่วมประชุม และลงชื่อที่
ตรวจโครงการตรวจสอบชุดเครื่องสังฆทาน
และชุดไทยธรรมในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
........................................................................................................................

 

 

 

 
         ชุดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่/ชุดปฏิบัติการพิเศษ
ฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่ ตรวจสอบการกระทำผิด
ในพื้นที่ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
........................................................................................................................
 
จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com