:: ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ : รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้คำปรึกษา/รับเรื่องปัญหาความต้องการ ข้อเสนอแนะ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ศูนย์บริการร่วม

.:: ภาพข่าวกิจกรรม ::.
ชุดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่/ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่ ตรวจสอบการกระทำผิดในพื้นที่ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
ชุดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่/ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่ ตรวจสอบการกระทำผิดในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่
ชุดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่/ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่ ตรวจสอบการลักลอบแปรรูป
ไม้สักโดยไม่ได้ขออนุญาต
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมชี้แจง กรณี ร้องเรียนการขอพักชำระหนี้กองทุนหมู่บ้าน เนื่องจาก
ได้รับผลกระทบจากสถานการโควิด-19
ชุดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่/ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่ ร่วมกันตรวจสอบบริเวณป่าหลังบ้านแม่ลัว
พบมีการตัดต้นไม้บริเวณและมีการจุดเผาวัชพืช
ชุดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่/ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่ ร่วมกันตรวจสอบตอไม้สักที่ถูกอายัด
สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดประจำจังหวัดแพร่และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่าย
หน้ากากอนามัยในพื้นที่จังหวัดแพร่
ชุดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่/ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่ ตรวจสอบการลักลอบ
ตัดไม้ผิดกฎหมายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอง
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่ และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่าย
หน้ากากอนามัยในพื้นที่จังหวัดแพร่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่ และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายหน้ากาก
อนามัยในพื้นที่เทศบาลเมืองแพร่
ตรวจสอบการลักลอบตัดไม้และแปรรูปไม้ผิดกฎหมายป่าไม้ในพื้นที่เขตรอยต่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ตรวจสอบการลักลอบตัดไม้และแปรรูปไม้ ผิดกฎหมายในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แคม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาการชี้แจงรายละเอียดการสมัครเพื่อขอรับรองมาตรฐาน
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)ประจำปี พ.ศ. 2563
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลไทรย้อย ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ กรณีเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร     
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่ (สคบ.)
เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากเกษตรกร ที่ประสบปัญหาภัยแล้งและปัญหาฝนทิ้งช่วง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เนื่องด้วยผู้บริหารระดับสูง
กำหนดเดินทางไปตรวจราชการเพื่อติดตามงานนโยบายรัฐบายและพบปะประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดน่าน
สคบ.จังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ออกตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าเนื่องในเทศกาลตรุษจีน
ราษฎร ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมในการจัดประชาคมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง
การขออนุญาตเปิดเหมืองแร่ศศิน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ปลูกข้าวประสบปัญหาภัยแล้ง
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (จังหวัดแพร่)         
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่สำรวจอ่างเก็บน้ำ ที่มีปริมาณน้ำน้อย ในพื้นที่จังหวัดแพร่
กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าแผงลอยบริเวณตลาดประตูชัย เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ หารือแนวทางแก้ไขข้อร้องเรียนปัญหาที่ดินทำกินบ้านสะเอียบ- ป่าเลา อำเภอสอง จังหวัดแพร่
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ณ ประตูเมือง ทั้ง 4 ประตู
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2562
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่ (สคบ.) ร่วมกับคณะทำงานฝ่ายตรวจสอบฉลากสินค้า
ที่ควบคุมฉลากประจำจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำผู้ประกอบธุรกิจที่จำหน่ายดอกไม้เพลิงช่วงเทศกาลวันลอยกระทง
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่ (สคบ.) เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้าง
พลังประชารัฐ จังหวัดแพร่ 
สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่ ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรม และคณะทำงานฝ่ายตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุม
ฉลาก ลงพื้นที่ตรวจสอบให้คำแนะนำผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่จังหวัดแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่(สคบ.)เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้าง
พลังประชารัฐ จังหวัดแพร่ 
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่และคณะทำงานฝ่ายตรวจสอบฉลากสินค้าลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ
ฉลากสินค้าร้านจำหน่ายอุปกรณ์มือถือ รถยนต์ใช้แล้ว
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่ (สคบ.) เข้าร่วมโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ จังหวัดแพร่ 
สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่ ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ และคณะทำงานฝ่ายตรวจสอบฉลากสินค้า
ที่ควบคุมฉลากลงพื้นที่ตรวจสอบแนะนำและติดตามสอดส่องพฤติการณ์ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ จังหวัดแพร่ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ จังหวัดแพร่ประจำเดือน มิถุนายน 2562
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบเกียรติบัตรให้แก่พลเมืองดี จังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ.2562
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ จังหวัดแพร่ประจำเดือน มีนาคม 2562
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ปฏิบัติภารกิจ ศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้าเพื่อรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
กรณีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบริเวณริมทางหลวงหมายเลข 103
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ จังหวัดแพร่ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดีจังหวัดแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ จังหวัดแพร่ประจำเดือน มกราคม 2562
สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่ ร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคในการตรวจสอบกำกับดูแลการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่จัดงานฤดูหนาวจังหวัดแพร่ ประจำปี 2562
สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่ ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่าย
กระเช้าของขวัญปีใหม่ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ
จังหวัดแพร่
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนกรณีขอพระราชทาน ความช่วยเหลือแหล่งน้ำ(อ่างเก็บน้ำ)
ในพื้นที่จังหวัดแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องใน"วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล"
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ออกให้บริการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ณ กาดสามวัย อำเภอเมืองแพร่
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ร่วมตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายดอกไม้เพลิงในเทศกาลลอยกระทง
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.)ประจำจังหวัดแพร่เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
เสริมสร้างพลังประชารัฐ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประชุมการตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ และ สคบ.เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐจังหวัดแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2562
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากโครงการซ่อมถนนบริเวณเขตก่อสร้างทางหลวงสาย 101 ช่วงร่องกาศ-ดอนมูล
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนการดำเนินงาน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่สคบ.แพร่ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐจังหวัดแพร่
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่ ประชุมหารือ การกำหนดมาตรฐานการเปรียบเทียบปรับ กับร้านค้า
ที่กระทำผิดตามกฏหมาย สคบ.
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานประชุมพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่แลง
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ จัดรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่เนื่องจากครบรอบ 4 ปี การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และ คณะทำงานฝ่ายตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก ลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าสังฆทาน
และชุดไทยธรรม
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงการขอพระราชทานอาคารควบคุมน้ำและระบบส่งน้ำ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ร่วมกับ สคบ.แพร่ เข้าร่วมกิจกรรม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เสริมสร้างพลังประชารัฐจังหวัดแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ร่วมกับ สคบ.แพร่ เข้าร่วมกิจกรรม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เสริมสร้างพลังประชารัฐจังหวัดแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ร่วมกับ สคบ.แพร่ เข้าร่วมกิจกรรม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เสริมสร้างพลังประชารัฐจังหวัดแพร่
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ร่วมสังเกตุการณ์การประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการก่อสร้างอ่างแม่แลง
รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีชาวบ้านปางมะโอได้รับความเดือดร้อน
จากแนวเขตป่าไม้กับเขตปฏิรูปที่ดินที่ทับซ้อนกัน
ตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีมีผู้ไม่ประสงค์ออกนามแจ้งเบาะแสการกระทำผิดลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่ อ.ร้องกวาง จ.แพร่
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ร่วมกับสคบ.แพร่ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐจังหวัดแพร่
สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ฯลฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบ
การจำหน่ายเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ได้ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ ตลาดประชารัฐ ประจำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2560
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ
ตลาดประชารัฐสู่การปฏิบัติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตรวจสอบ ตามโครงการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายดอกไม้เพลิงในเทศกาลลอยกระทง
ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินทางมาตรวจราชการ ณ จังหวัดแพร่
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่ มอบหมายให้จัดเจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบราคาชุดไว้ทุกข์ในเขตเทศบาลเมืองแพร่
นายมาโนช โพธิ์เนียม (นิติกรชำนาญการ)เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ เผยแพร่ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่และเจ้าหน้าที่ สคบ.แพร่ ร่วมสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
ในงานฤดูหนาวจังหวัดแพร่และงานมหกรรมของดีเมืองแพร่ ประจำปี 2559
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงานฤดูหนาวจังหวัดแพร่ และงานมหกรรมของดีเมืองแพร่ ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารกับประชาชน
ในโครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น "หมู่บ้าน ชุมชน คนเมืองแพร่"
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุม
จดหมายเหต ศาลากลางจังหวัดแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ จัดประชุม คณะทำงานติดตามเรื่องร้องเรียนของศูนย์ ดำรงธรรมจังหวัด ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558
วันพุธที่ 30 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ ชั้น 2
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ จัดประชุมคณะทำงานติดตามเรื่องร้องเรียนของศูนย์ ดำรงธรรมจังหวัด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ ชั้น 2
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ จัดประชุมคณะทำงานติดตามเรื่องร้องเรียนของศูนย์ ดำรงธรรมจังหวัด ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558
วันพุธ ที่ 29 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ ชั้น 2
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ จัดประชุมคณะทำงานติดตามเรื่องร้องเรียนของศูนย์ ดำรงธรรมจังหวัด ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558
วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ ชั้น 2
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ จัดประชุมคณะทำงานติดตามเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558
วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ ชั้น 2
จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com